ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร นำร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนครนายก และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ในระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2564

วิจารณ์

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมนู