ราคากลางอ้างอิงจากราคาครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 286/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 กำหนดราคากลางไว้ดังนี้

                   ๑.  ฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง                                จำนวน  ๑๖,๘๒๐  ครั้ง

                          ค่ารักษาต่อครั้ง ๑,๓๖๐ บาท  เป็นเงิน ๒๒,๘๗๕,๒๐๐ บาท

                   ๒.  ฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันใน ICU                    จำนวน         ๕๐  ครั้ง

                          ค่ารักษาต่อครั้ง ๒,๓๖๐ บาท  เป็นเงิน  ๑๑๘,๐๐๐ บาท

                    รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๙๙๓,๒๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

เมนู