รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)

หัวหน้าพยาบาล