ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องสกัดสารพันธุกรรม (DNA/RNA) และเครื่องทดสอบการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (DNA/RNA) ในการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (COVID-19) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องสกัดสารพันธุกรรม (DNA/RNA) และเครื่องทดสอบการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (DNA/RNA) ในการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ (COVID-๑๙) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

http://nayok.moph.go.th/web/index.php/2021/06/10/my9072gp6464rx/

เมนู