โรงพยาบาลนครนายก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร COLONOSCOPY WORKSHOP 2019