ทำเนียบผู้บริหาร

ปีงบประมาณ 2566

null

นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก

เบอร์โทร : 037-311151

null
นายพัฒนะ วิชกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

เบอร์โทร : 037-311151

null
นางศุภษา ศิระเอกมงคล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

เบอร์โทร : 037-311151

null
นางผาสุข สุตวัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

เบอร์โทร : 037-311151

null
นางสาวอุบลวรรณ สุตาภิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ

เบอร์โทร : 037-311151

เมนู