ทำเนียบผู้บริหาร

null

นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก

เบอร์โทร : 037-311151

null

นายพัฒนะ วิชกูล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

เบอร์โทร : 037-311151

null

นางศุภษา ศิระเอกมงคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

เบอร์โทร : 037-311151

null

นางสาวยุพิน ห้วยโรงใต้

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

เบอร์โทร : 037-311151

null

นางสาวประณุดา ชะนะกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

เบอร์โทร : 037-311151

null

นางสาวอุบลวรรณ สุตาภิรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ

เบอร์โทร : 037-311151

null

นางอุมาพร นันทธีโร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

เบอร์โทร : 037-311151

null

นางสาวสิริสุทธิ์ เรืองผลวิวัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศทางการแพทย์

เบอร์โทร : 037-311151

null

นางชมพูนุช แสงพาณิชย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ

เบอร์โทร : 037-311151

null

นางอุษา พุฒซ้อน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุ

เบอร์โทร : 037-311151

null

นางสาวหฤทัย คุโณทัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร : 037-311151

null

นางกัลยาณี กังสนารักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร

เบอร์โทร : 037-311151

null

นางสาวเอื้องนภา คงถาวร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทร : 037-311151

เมนู