ทำเนียบผู้บริหาร

ปีงบประมาณ 2566

null

นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก

เบอร์โทร : 037-312440

null
นายพัฒนะ วิชกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

เบอร์โทร : 037-312440

null
นายชัยณรงค์ เลื่องชัยเชวง
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2

เบอร์โทร : 037-312440

null
นางศุภษา ศิระเอกมงคล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

เบอร์โทร : 037-312440

null
นางผาสุข สุตวัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

เบอร์โทร : 037-312440

null
นางสาวอุบลวรรณ สุตาภิรัตน์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

เบอร์โทร : 037-312440

เมนู