ทำเนียบผู้บริหาร

null
นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก
null

นายพัฒนะ วิชกูล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
null

นายสิรเศรษฐ นันทธีโร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
null

นางณัฐวีณ์ รักษ์แพทย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
null

นางสาวประณุดา ชะนะกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
null

นายสุภาพ มะเครือสี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ
null

นางอุมาพร นันทธีโร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
null

นางสาวสิริสุทธิ์ เรืองผลวิวัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศทางการแพทย์
null

นางชมพูนุช แสงพาณิชย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ
null

นางอุษา พุฒซ้อน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุ
null

นางสาวหฤทัย คุโณทัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมนู